menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Wetering Oost en -West krijgen nieuw rioolsysteem
2024-05-30

Zoals al in De Waeterproat van augustus 2023 was te lezen, is het grootste deel van het huidige rioolstelsel van de Wetering aan vervanging toe. Het huidige vrijverval riool, uitgevoerd in PVC buizen en indertijd ‘opgehangen’ aan houten palen onder de grond heeft zijn beste tijd gehad. De bodemgesteldheid in dit gebied heeft zijn tol geëist. Vandaar dat het huidige riool wordt vervangen door een drukriool uit PE, een van nature flexibeler buismateriaal dat grondzakkingen beter op kan vangen. Toekomstbestendiger dus.

50 drukrioolputten
Bij voorkeur worden twee tot vier huizen (mede afhankelijk van de onderlinge afstand), geclusterd en aangesloten op een drukrioolput. Voor de in totaal zes en een halve kilometer aan te leggen riolering, komen er 50 drukrioolputten. De nieuwe persleidingen zijn dunner dan de oude leidingen. Men heeft de afweging gemaakt om de oude PVC rioolleidingen weg te halen. Maar de kans op beschadiging van andere leidingen, schade en overlast aan tuinen van de bewoners en de extra uitstoot die daarbij vrijkomt, heeft de gemeente doen besluiten om de oude PVC leidingen te laten zitten en vol te schuimen en de putten onder het maaiveld af te werken.

Keukentafelgesprekken
Net als bij de vervanging van de bruggen heeft de gemeente de wens om zo snel mogelijk met de betrokkenen in overleg te treden. Dat is niet alleen de wens van de gemeente, maar ook de inwoners vragen daar steeds meer om. Vandaar dat er al in 2023 ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd zijn door Henry Snoeijer. De wensen en benodigde toestemming van de bewoners zijn meegenomen over de plaatsing van pompputten en rioolputten. Er wordt immers voor een deel ook gewerkt en geplaatst op het terrein van de bewoners.

Veel leidingen in kleine ruimte
Uitdaging van de gemeente in dit vervangingsproject is meerledig. De strook waarin de leidingen liggen is smal en daardoor ook erg ‘druk’. Het graven van de sleuven voor de nieuwe riolering moet zeer voorzichtig gebeuren om andere leidingen niet te beschadigen, zoals de zeer kwetsbare glasvezelleidingen. De praktijk leert helaas dat ondanks goede voorbereiding het niet altijd exact bekend is waar de huidige leidingen van Gas, Water, (kracht)stroom, glasvezel en riolering liggen. De ruimte is in sommige delen van het nieuw aan te leggen tracé dusdanig krap, dat er in delen van Wetering Oost, na overleg met het waterschap, is besloten om de nieuwe rioleringsleiding niet tussen de weg en de huizen aan te leggen, maar tussen de weg en het fietspad neer te leggen, om vervolgens met een raketboring onder de weg door te gaan.

Waterkering
Ook moet de gemeente moet met andere partijen in overleg om toestemming aan te vragen, zoals waterschap en provincie. Zo wordt er gewerkt in een waterkering wat strenge regels met zich meebrengt. Omdat er een aantal gestuurde boringen onder het kanaal door gaan, moet daarvoor eerst toestemming worden gevraagd aan waterschap en provincie. Alle vergunningen zijn nu binnen, en de aanvragen voor de stroomvoorziening voor de drukrioolpompen zijn ook de deur uit.

Regenwater afgekoppelt van riolering
Afgelopen winter is op circa 10 percelen alvast het hemelwater afgekoppeld van de riolering. Regenwater is ongewenst op een drukrioolstelsel en zorgt voor overbelasting op het systeem. Eind mei worden alvast een vijftal gestuurde boringen gerealiseerd, deels onder het kanaal door. Dit om te voorkomen dat deze complexe zaken geen vertraging en risico opleveren als het grote werk start.

Stikstofuitstoot beperken
De aanbesteding voor het project wordt in juni gestart en zal kort na de bouwvak zijn afgerond. Dit kon niet eerder omdat de rapportage om aan de stikstofregelgeving te voldoen eerst positief afgerond moest worden.  De gemeente verwacht het werk voor eind september te gunnen aan een van de inschrijvers van de aanbesteding, waarin het werken met elektrisch aangedreven apparatuur zwaar weegt. Dit om de stikstofuitstoot te beperken en aan de stikstofnormen te voldoen. De gemeente heeft hier een voorbeeldfunctie en dient tevens aan de stikstofnormen te voldoen.

Planning werkzaamheden
Dit brengt alleen enige complexiteit met zich mee, aangezien deze elektrisch aangedreven apparatuur nog niet ruim voorhanden is, duur is en dit goed gepland moet worden. Na gunning heeft de aannemer 2 maanden om het elektrische materieel te regelen. Als je de elektrische apparatuur eenmaal op je werk hebt, wil je daar ook mee door kunnen werken. Dat houdt dan ook in dat de aannemer een belangrijke stem heeft in de planning van de werkzaamheden. Zodra deze in het najaar bekend is, wordt deze snel gedeeld met de bewoners inclusief de fasering. 
Men verwacht vanaf december 2024 te kunnen starten met de werkzaamheden en vóór de bouwvak 2025 af te kunnen ronden.

Eerst riolering testen
De aannemer zal in het werk straks eerst zorgen dat het nieuwe drukrioolsysteem werkt, voordat bewoners worden omgezet. Dus er zullen eerst besturingskasten, drukrioolputten en persleidingen gerealiseerd worden. Pas als dit goed werkt worden de bewoners omgezet en zal het oude riool volgeschuimd worden en putten onder het maaiveld weggewerkt. Eenieder kan te allen tijde gebruik blijven maken van zijn riool. Uiteraard zal er voorzichtig gewerkt worden in de tuinen van de bewoners.

Nieuwe aansluiting riolering melden
Mocht er ondertussen op bepaalde percelen behoefte zijn om een pand toch op het riool aan te sluiten, dan is dat nu het moment om dit te melden. Het is goedkoper om dat nu mee te nemen in het komende werk, dan achteraf een volledig nieuwe aanvraag in te dienen.
Henry Snoeijer (van de keukentafel gesprekken) wordt ook de gemeentelijk toezichthouder/omgevingsmanager voor het project.

Bron: Sebastiaan Top, projectleider Gemeente Steenwijkerland

Meer informatie op deze website over vervanging riolering, klik hier


Aantal woningen die in Wetering worden aangesloten op de 'drukriolering'