menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Hoe verder in Noordmanen
2019-02-06 21:43:43
 
Op dinsdagavond 5 februari hebben de provincie Overijssel, samen met haar partners, informatie gegeven over het schetsontwerp voor het deelproject Noordmanen. Dit is het gebied tussen Muggenbeet en het buurtschap Nederland.

Voor deze inloop-informatiebijeenkomst waren de bewoners in de streek persoonlijk uitgenodigd en velen kwamen dan ook naar het Kalenberger Gemeenschaps Huis in Kalenberg.

Schetsontwerp
Daar kon het schetsontwerp voor het deelproject Noordmanen worden bekeken. Hierop was te zien welke percelen in dit gebied ingericht worden en voor welke doelsoort, zoals grote vuurvlinder, moerasvogels, blauw grasland e.d. Dit was vrij globaal in kleurvlakken aangegeven.
Tevens zijn na vele (hydrologische) onderzoeken de toekomstige waterpeilen gekozen voor deze percelen.

Maatregelen Natura 2000
In het schetsontwerp voor het deelgebied Noordmanen dienen de volgende maatregelen voor het herstellen en versterken van de natuur nader te worden uitgewerkt:

  • Ontwikkelen nieuw leefgebied voor grote vuurvlinder (76 ha);
  • Ontwikkelen blauwgrasland op voormalige landbouwgronden (28 ha);
  • Uitbreiding leefgebied moerasvogels purperreiger, roerdomp, snor, rietzanger, zwarte stern (55 ha);
  • Uitbreiding leefgebied porseleinhoen (21 ha);
  • Uitbreiding leefgebied grote karekiet (1-5 ha).

Milieu Effect Rapportage - Noordmanen
In de komende maanden zullen de kaarten steeds meer op detail worden ingevuld en wordt er gewerkt naar een realiseerbaar inrichtingsplan.
Het is de bedoeling dat wanneer de details verder uitgewerkt zijn en de inrichtingsmaatregelen uitgerekend, dat de provincie en haar partners een 'Project Milieu Effect Rapportage' voor het project Noordmanen gaan opstellen. Deze rapportage zal naar verwachting eind 2019 door de provincie Overijssel ter inzage worden gesteld en hierop kan dan worden gereageerd.
De bedoeling is dat in 2023 het project Noordmanen is ingericht voor de doelsoorten, zoals in het plan Natura 2000 is vastgesteld.

Meer informatie van de provincie over het deelgebied Noordmanen, klik hier
Meer informatie over de inrichtingsmaatregelen in het kader van Natura 2000 in onze streek op deze website, klik hier