menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Inloopbijeenkomsten Natura 2000 Wieden en Weerribben
2018-10-15 23:00:00
 
Gedeputeerde Staten hebben op 25 september 2018 het voorontwerp-PIP en het plan-MER voor respectievelijk De Wieden en Weerribben vastgesteld. Het voorontwerp PIP, het plan-MER en de overige bijlagen liggen van 16 oktober 2018 tot en met 26 november 2018 ter inzage. De provincie Overijssel heeft verschillende inloopbijeenkomsten hierover georganiseerd.

Inloopbijeenkomsten

Er was veel belangstelling voor de inloopbijeenkomsten. Na een plenair informatieve toelichting door projectleider Ruben Nijlant van provincie Overijssel kon men aan verschillende vertegenwoordigers van betrokken organisaties vragen stellen hierover. De inloopbijeenkomsten waren op:
  • 10 oktober 2018: Muggenbeet-Noord, Locatie: De Ploats, Groenestraat 18, BLOKZIJL
  • 11 oktober 2018: Muggenbeet-Zuid, Duinweg-Leeuwte, Verbindingszone Vollenhovermeer, Locatie: De Ploats, Groenestraat 18, BLOKZIJL
  • 15 oktober 2018: Verbindingszone Weerribben – Rottige Meenthe, locatie: De Slinger, G.B. Kooijstraat 18, OSSENZIJL
  • 16 oktober 2016: Noordmanen, Locatie: An ’t Waeter, Wetering West 77, WETERING

Inloopspreekuur
Op 7 november 2018 wordt van 15.00 - 20.00 uur nog een extra inloopspreekuur door de provincie Overijssel georganiseerd over de 'Ter inzage legging'.
Het inloopspreekuur is in het Kalenbergs Gemeenschaps Huis (KGH); Kalenbergerpad 15; 8377 HL Kalenberg.
U kunt gewoon binnenlopen voor vragen. Een afspraak maken is niet nodig.

Plannen ook digitaal
De beide voorontwerpen zijn vanaf 16 oktober 2018 digitaal beschikbaar via de website www.overijssel.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder de volgende nummers:
  • Weerribben: NL.IMRO.9923.PIPWeerribben-VO01
  • De Wieden: NL.IMRO.9923.PIPWieden-VO01
Daarnaast is een inkijkexemplaar beschikbaar op het:
  • Gemeentehuis Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE  STEENWIJK
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE
Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
De maatregelen die in De Wieden en Weerribben moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen, kunnen gevolgen hebben voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Milieueffectrapport (MER)
Daarnaast is voor de Wieden en Weerribben een Milieueffectrapport (MER) noodzakelijk vanwege bestemmingswijzigingen en ontgraven van gronden. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Ten behoeve van de start van deze MER-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor de MER’ en beschrijft op welke wijze het uiteindelijke MER opgesteld zal worden. De NRD’s voor De Wieden en Weerribben hebben zes weken ter inzage gelegen van 6 februari tot en met 19 maart 2018. De zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Antwoord die samen met het voorontwerp_PIP ter inzage ligt.

Besluitvorming en inspraak
Momenteel ligt het Voorontwerp-PIP, Plan MER en de schetsen van het Inrichtingsplan t/m 26 november ter inzage. Inspraakreacties kunnen mondeling, schriftelijk en digitaal worden gegeven.
Medio 2019 komt de volgende stap: het Ontwerp Inrichtingsplan, Ontwerp PIP en Plan en Project MER ter inzage. Zienswijzen kunnen weer mondeling, schriftelijk en digitaal worden gegeven.
LET OP! Als u eventueel beroep wilt indienen, dan moet u medio 2019 in deze 'Ontwerp'- fase een zienswijze indienen!
Medio 2019 tot begin 2020 worden de besluiten m.b.t. deze plannen definitief vastgesteld. Het is de bedoeling dat alle plannen vervolgens in de periode 2021 t/m 2023 worden uitgevoerd.
Voor een factsheet mbt Besluitvorming & Inspraak, klik hier

Meer informatie over de verschillende deelgebieden, klik hier

Bron: Provincie Overijssel