menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Meedenksessies gestart Natura 2000
2017-12-05 23:00:00

In het kader van het beheerplan Natura 2000 zijn er een groot aantal deelprojectgroepen vanuit de provincie Overijssel gestart om de voorgestelde plannen uit te werken. In onze omgeving zijn dit de projectgroepen: Muggenbeet, Noordmanen en de Heuvenweg. Onder de Heuvenweg valt het gebied rondom de Kooi van Pen.

Natuurdoelen
Voor deze deelgebieden worden de maatregelen uit het beheerplan Natura 2000 verder uitgewerkt in een inrichtingsplan voor deze gebieden. Voor ieder gebied zijn natuurdoelen vastgesteld die daar gerealiseerd moeten worden. Zoals bijvoorbeeld een herinrichting van een gebied voor de grote vuurvlinder, voor speciale moerasvogels of voor natte blauwgraslanden. Het ligt echter nog niet vast waar deze gebieden precies moeten komen en hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden.
 
Meedenksessies
Vanuit de provincie Overijssel zijn er nu meedenk-sessies georganiseerd. Bij deze bijeenkomsten kunnen eigenaren, pachters en gebruikers 'mee denken' over hoe de natuurdoelen gerealiseerd zouden kunnen worden. Er wordt op dit moment een Milieu Effect Rapportage (MER) voor heel Noordwest Overijssel opgesteld en er lopen nog verschillende onderzoeken in het kader van de waterhuishouding en inventarisatie van de huidige natuur in de betreffende gebieden.

Planning

Wanneer de MER is vastgesteld en de onderzoeken zijn afgerond worden de eerste inrichtingskaarten geschetst. De verwachting is dat dit op zijn vroegst eind 2019 zal gaan gebeuren. Bij het gebied rondom de Kooi van Pen worden er ook andere maatregelen genomen in het kader van ‘Herstelmaatregelen bestaande natuur’.
Het kan zijn dat hier al eerder schetsen van een inrichtingsplan te zien zijn. Zowel aanwonenden als andere betrokkenen zullen hierbij betrokken worden.

Voor meer informatie over Natura 2000 op deze website, klik hier
 
Erica Zwanenburg

© Foto: E Zwanenburg - Meedenksessie Muggenbeet