menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Informatiebijeenkomsten Natura 2000 van start
2017-09-28 13:38:02


De provincie Overijseel, met haar partners, is in de hele provincie actief om de natuur in de zogenaamde Natura 2000 gebieden te herstellen en te versterken. Zo ook in bij Wetering, Muggenbeet en Nederland wat valt onder het beheerplan Wieden en Weerribben. Het is dan ook de bedoeling dat er weer heel wat gaat veranderen in onze streek.

Beheerplan Wieden en Weerribben
Om de waardevolle natuur in dit bijzondere moerasgebied te behouden is eind mei 2017, door Gedeputeerde Staten van Overijssel en van Flevoland, het beheerplan voor Wieden en Weerribben vastgesteld. De vaststelling van dit plan is het startmoment van het projectteam Wieden en Weerribben van de provincie Overijssel om aan de slag te gaan met de verdere uitwerking. De uitwerking doen zij in nauw overleg met alle betrokken organisaties, waaronder de gemeente, het waterschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LTO.

Informatiebijeenkomsten
Er worden nu informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de verschillende deelgebieden, waarbij de grondeigenaren en gebruikers worden geinformeerd over de start van de planuitwerking. De plannen in onze streek beginnen allemaal in 2017 en de verschillende deelgebieden hebben allemaal een eigen deelprojectleider.

Deelgebied Noordmanen
Dit is het gebied tussen Wetering West, de provinciale weg N333 bij Muggenbeet en de Roomsloot tot Nederland.
Voor een informatiebijeenkomst op 9 oktober 2017 over dit gebied zijn uitnodigingen verstuurd naar de bewoners van Nederland en Wetering-West. Het verzendgebied is puur geografisch ingegeven. De uitnodiging voor deze bijeenkomst is ook voor andere belangstellenden die betrokken zijn bij dit gebied.

Informatiebijeenkomst deelgebied Noordmanen
  • Datum: 9 oktober 2017
  • Tijd: 19.15 – 19.30 ontvangst
             19.30 – 21.00 informatiebijeenkomst
  • Locatie: Restaurant Geertien, Muggenbeet 3, 8356 VK Muggenbeet
Deelprojectleider - Noordmanen: Froukje Oostra; f.oostra@overijssel.nl
Voor de officiële uitnodiging, klik hier
Meer informatie over deelgebied Noordmanen, klik hier

Deelgebied Muggenbeet

De eerste informatiebijeenkomsten zijn geweest op donderdag 21 september (Muggenbeet-Noord en Jonen) en donderdag 28 september 2017 (Muggenbeet-Zuid). De grondeigenaren en langjarige pachters van gronden waarop de maatregelen effect kunnen hebben, zijn voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. Andere belanghebbenden worden geïnformeerd via de website of de nieuwsbrieven van de provincie Overijssel.
Deelprojectleider - Muggenbeet: Gerco Dam; g.dam@overijssel.nl
Meer informatie over deelgebied Muggenbeet, klik hier

Deelgebied Heuvenweg
Het deelgebied Heuvenweg heeft betrekking op percelen bij Wetering West (noordkant) De planuitwerking in het deelgebied Heuvenweg wordt gecombineerd met interne maatregelen en start ook in 2017. Nog dit jaar wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor dit deelgebied. Direct omwonenden en grondgebruikers ontvangen hiervoor een uitnodiging. Andere belanghebbenden worden geïnformeerd via de website van de provincie en een aankondiging in de huis-aan-huis kranten.
Deelprojectleider - Heuvenweg: Annet Oling; aj.oling@overijssel.nl
Meer informatie over deelgebied Heuvenweg, klik hier
 
Waarom Natura 2000 en PAS?
Als gevolg van met name de hoeveelheid stikstof staat de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden onder druk. Hierdoor zijn nieuwe economische activiteiten soms niet of gedeeltelijk mogelijk. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) creëert ruimte voor gewenste economische ontwikkeling en zorgt tevens dat Europese natuurdoelen worden gerealiseerd. Het Rijk heeft, samen met de provincies, voor elk Natura 2000-gebied een PAS-gebiedsanalyse opgesteld. In deze analyse staat wat de doelen zijn en welke herstelmaatregelen waar, wanneer nodig zijn, in én nabij het Natura 2000-gebied. De maatregelen uit de PAS-gebiedsanalyses moeten grotendeels worden uitgevoerd vóór 1 juli 2021.
Meer informatie over Beheerplan Wieden en Weerribben, klik hier
Meer informatie via een animatie film van de provincie Overijssel over de PAS-regeling: klik hier
 
Voor vragen over de informatiebijeenkomsten of om u op te geven voor de digitale nieuwsbrief, kunt u mailen naar wieden.weerribben@overijssel.nl.