menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Beheerafspraken natuur- en waterbergingsgebieden


Na de officiële overdracht - eind 2014 - van de nieuw ingerichte polders in Wetering zijn de volgende beheerafspraken gemaakt met de nieuwe terreineigenaren Staatsbosbeheer en Waterschap Reest en Wieden.

STAATSBOSBEHEER

Wetering Oost
Vast voorjaarspeil van -1.80 NAP. Verder geen actief ingrijpen, dus als gedurende het jaar het peil veel zakt of nog meer stijgt wordt er niet ingegrepen. Ondanks het droge voorjaar bleef er voldoende water staan voor de aanwezige broedvogels. Het vaste peil heeft tot gevolg dat de moerasontwikkeling niet zo snel gaat o.a. door het hoge peil en de aanwezigheid van veel ganzen, eenden en meerkoeten.

Wetering West
Voorjaarspeil -1.70 NAP. Dit peil mag gedurende de zomer langzaam zakken, maar niet zo hard dat broedvogels in de problemen komen. Wel is het de bedoeling dat het gebied in de nazomer droogvalt om de moerasontwikkeling, met name de rietgroei,  hier snel op gang te laten komen.

Noordzijde Stroïnkweg
Het natuurgebied tussen de Stroïnkweg en de Flodder is een vochtig hooiland. Het zal één tot twee maal per jaar gemaaid worden. Het terrein is behoorlijk nat vanwege de kwel uit De Weerribben, wat positief is voor de natuurdoelen die hier verwacht worden. De stuw in de sloot bij de Stroïnkweg zorgt hiernaast ook voor een waterpeil tot in het maaiveld. Waarschijnlijk zal het terrein daarom wel altijd met rupsbanden gemaaid moeten worden. Op termijn verwacht Staatsbosbeheer in dit gebied een bloemrijk hooiland met dotterbloemen, echte koekoeksbloem, moeraskartelblad, waterkruiskruid, veenpluis, diverse zeggensoorten en misschien wel orchideeën, zoals de rietorchis.

Bron: Jeroen Bredenbeek (Staatsbosbeheer)


WATERSCHAP

Het afgesproken beheer onder normale omstandigheden:

Wetering West
Flexibel peil vastgesteld tussen -2.00 en -1.60 m. NAP.
De waterstand mag tussen deze peilen fluctueren. 

Wetering Oost
Flexibel peil vastgesteld tussen -2.20 en -1.80 m. NAP. 

De beide gebieden zijn zo ontworpen dat er bij het laagste peil op de hoogste plekken 10 cm water staat. In het peilbesluit is opgenomen dat op verzoek van Staatsbosbeheer de gebieden tijdelijk droog gezet kunnen worden om aanwas van riet te stimuleren.

Noordzijde Stroïnkweg
Voor het stuk ten noorden van de Stroinkweg geldt een waterpeil van -2.50 m. NAP. 
Hier is geen flexibel peil ingesteld, omdat de wegzijging bij de Stobbenribben in De Weerribben niet mag veranderen in verband met het voortbestaan van de uiterst zeldzame trilvenen daar. Het water uit het gebied ten noorden van de Stroinkweg loopt via de watergang door het Woldlakebos naar het gemaal Gelderingen.

Voor het beheer van de kantelstuwen en de kwelsloten in de bufferzones, klik hier

Bron: Inez Hamel (Waterschap Reest en Wieden)

        

                 Waterpeilen - Wetering West                                       Waterpeilen - Wetering Oost