menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Herinrichting streek gaat door…
2014-11-16 14:36:28

 

De herinrichting van de polders Wetering Oost en – West is bijna klaar. De nieuwe faunapassage bij Muggenbeet wacht alleen nog op een officiële naam en toch is men nog niet helemaal klaar met de herinrichting van onze streek.

‘Natura 2000 - wat is dat nu eigenlijk?’
Vanuit het rijk wil in Natura 2000 gebieden dat de natuur beleefd, gebruikt én beschermd moet worden. Recreanten en ondernemers mogen gebruik maken van de gebieden maar ook planten, vogels en andere dieren moeten hier de bescherming vinden zodat de verschillende soorten en leefgebieden in stand worden gehouden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden, waaronder de natuurgebieden De Weerribben en De Wieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

PAS
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is begin 2009 van start gegaan als onderdeel van Natura 2000, met het doel om de vastgelopen vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 weer vlot te trekken. 

Start procedures 
In de natuurgebieden De Weerribben en De Wieden is in dit kader (PAS) sinds kort duidelijk welke (deel)gebieden in onze streek heringericht moeten gaan worden. Voor de gronden (veel al bestaande natuurgebieden), die voor herinrichting  in aanmerking komen en in eigendom zijn van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zullen de procedures begin 2015 gestart worden en in 2016-2017 worden uitgevoerd. 

De andere gronden zullen door de provincie Overijssel in de komende zes jaar worden verworven en alsnog worden heringericht.

Waar
De natuurgebieden rondom Muggenbeet in aansluiting op de nieuwe faunavoorziening bij de provinciale weg N333 en het gebied richting het zuiden naar het Noorderdiep zullen worden heringericht. 
Het zelfde geldt voor het natuurgebied Noordmanen tussen Nederland en Muggenbeet. 

De herinrichting zal bestaan uit het aanpassen van waterpeilen, graven van greppels en nieuwe trekgaten. Tevens zullen er schrale droge hooilanden en natte hooilanden worden ingericht. 

Bij de oevers van het Giethoornse meer wordt onder meer ‘waterriet’ gestimuleerd.

Waarom

Dit alles om het huidige moeras robuuster te maken en meer kansen te geven aan de grote karekiet, roerdomp, grote vuurvlinder en nog veel meer  bijzondere natuurdoelsoorten, waaronder ook veel planten.

De provincie Overijssel zal deze herinrichting uitvoeren en in 2019 zal alles gerealiseerd moeten zijn.

Voor een kaart met de aangewezen gebieden, klik hier

Bron: Provincie Overijssel