menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Goed bezochte ledenvergadering
2014-03-11 20:39:58

 
De Ledenvergadering van maandagavond 10 maart was goed bezocht.
Na de gebruikelijke huishoudelijke agendapunten, zoals de notulen en de jaarverslagen was er een bestuursverkiezing.
Roelof Muis en Rein Berger waren aftrendend en niet herkiesbaar. Voorzitter Jan Hanskamp had voor beide heren een persoonlijk dankwoord voor hun inzet voor de vereniging. Onder groot applaus van de aanwezigen ontvingen zij tevens een kleine attentie.

Pieterke Pot en Henk Oord hadden zich kandidaat gesteld voor de twee vakante bestuursfuncties.
Zij zijn beide unaniem door de vergadering benoemd tot bestuursleden van de vereniging. 

Stand van zaken werkzaamheden rondom Wetering
Paulien Bisschop van Dienst Landelijk Gebied (DLG) vertelde in het kort de stand van zaken van alle werkzaamheden rondom Wetering in het kader van de Landinrichting.
In het kort:
- Eind 2014 zal de bufferstrook bij Wetering West en - Oost worden opgeleverd met een gesloten grasmat
- Het cunet van de fietspaden zullen eind 2014 opgeleverd worden. Hierna zal de gemeente pas het betonnen fietspad aanleggen. Er zijn onderhandelingen om dit eerder te realiseren, maar hier is nog geen zekerheid over.
- Een deel van het zand uit de plas in Wetering West gaat momenteel naar de natuurverbinding Weerribben-Wieden bij Muggenbeet.

- Een deel van de Koningin Julianaweg zal van af deze week definitief uit de openbaarheid worden gehaald.
- Bij de Twitterhut (uitkijktoren) komt op initiatief van de IVN afdeling Noordwest Overijssel een zwaluwenwand voor oeverzwaluwen.
- Er zal bekeken worden of de naam Twitterhut terug kan komen, nadat het bord gestolen is.
- Het noordelijke deel bij de Stroinkweg is bestemd tot dotterbloem-grasland. Er zijn vragen over een rietbestemming op deze locatie, maar daar is geen duidelijkheid over.
- In de zomer 2014 zullen in de Rietweg en de Stroinkweg duikers worden geplaatst. Hierna zullen de beide wegen verhoogd worden.
- In het najaar 2014 zullen de hekken, bankjes (5 tot 6 stuks), e.d. worden geplaatst.
- Tot de zomer zal er nog op de laatste woensdag van de maand een spreekuur zijn bij DLG. Hierna kan men voor vragen telefonisch bij DLG terecht.
- Na de oplevering eind 2014, zal er in 2015 nog een officiƫle opening komen van de nieuw ingerichte polders Wetering West en - Oost.
- De wasbon voor de auto's van bewoners op Wetering West ten noorden van het gemaal is deze week huis-aan-huis alsnog verspreid.
Voorzitter Jan Hanskamp bedankt Paulien Bisschop voor de goede samenwerking tussen het bestuur van de vereniging en DLG.

Nieuwe natuurverbinding Muggenbeet
De voorzitter leest een korte samenvatting voor van projectleider Koen Verbraak m.b.t. de stand van zaken van het project nieuwe natuurverbinding Muggenbeet.
Eind april/begin mei zal de nieuwe weg over het viaduct klaar zijn en kan de tijdelijke weg worden afgebroken.
Hierna zal de inrichting onder het viaduct worden afgerond en eind 2014 worden opgeleverd.

Glasvezel
Jan Zwanenburg vertelt de stand van zaken over de eventuele aanleg van glasvezel kabel in het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland.
Er zijn nog heel veel vragen die beantwoord moeten worden voor er in Wetering en omgeving glasvezel kabels aangelegd kunnen worden.

AED
Gerrit-Jan Eggink en Rieneke Klappe geven een presentatie over de aanschaf van een AED-apparaat en wat er nog meer komt kijken om het apparaat door een groep vrijwilligers goed te laten werken. Tevens zal er goed moeten worden nagedacht over een locatie van een AED-apparaat. 
Vanuit de aanwezigen waren diverse vragen. Het bestuur zal met spoed gaan inventariseren of een AED aangeschaft kan worden, op welke locatie die kan komen en welke bewoners een AED-cursus willen volgen.
Na de presentaties is het laatste historische paneel 'Beenderribben' geveild en verkocht.
De opbrengst van de zes panelen, waarvan vijf al bij de Nieuwjaarsbijeenkomst waren verkocht zal besteed worden aan een nieuw AED-apparaat.

Na de rondvraag sluit de voorzitter de geanimeerde vergadering en wordt er nog geruime tijd nagepraat over hetgeen deze avond is besproken.