menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Wetering Oost en –West - stand december 2012
2012-12-03 23:00:00

Na de voorlichtingsavond (17 september) over de waterberging en natuurontwikkeling (in combinatie met de ecopassage) zijn de laatste voorbereidingen voor de uitvoering gedaan. De omgevingsvergunningen zijn aangevraagd en de keet is geplaatst (ter hoogte van Wetering West 55). Die staat er nog wel een jaar of twee, dus een likje verf kon geen kwaad. 

Werkzaamheden
Bij goed weer starten de werkzaamheden in december, anders wordt het januari 2013. In eerste instantie wordt het voormalige baggerdepot in Wetering West weggehaald. Gelijk daarna wordt gestart met het afgraven van de bovenlaag. De vrijkomende grond wordt toegepast in de bufferstrook. 
De aannemer start met het afgraven van de bovengrond aan de noordkant van Wetering West en werkt dan systematisch het hele gebied af. 
 
Keet
De keet is de plek waar u met vragen over het project Waterberging en natuurontwikkeling Wetering Oost en –West terecht kunt. 
Voor informatie over de uitvoeringswerkzaamheden, praktische of planningsvragen kunt u terecht bij de aannemer (combinatie Roelofs - De Waard). 
Daarnaast is vanaf 16 januari 2013 er wekelijks een spreekuur van DLG in de keet. Op woensdagmiddag van 15:00 uur tot 17:00 uur kunt u met uw algemene vragen terecht.
 
Bufferstrook
De bufferstrook is totaal 150 m, gerekend vanaf de huidige berm van de weg. Vanaf de berm begint de insteek van de buffersloot (Wetering West) van de bufferstrook. Die loopt flauw af (1:4) naar de onderhoudsstrook van 3,5 m breed. De helling van het talud is zo flauw om een stabiel talud te creëren. De onderhoudsstrook gebruikt het waterschap om de buffersloot te kunnen beheren. Dan volgt een tweede flauwe talud, waarna het water begint. Het doel van de buffersloot is te borgen dat de ontwateringsituatie van alle huizen in Wetering niet verandert in de nieuwe situatie. De buffersloot zal vooral kwelwater afvoeren. Er is dus sprake van stromend water in de sloot. De afmeting van de sloot is bepaald aan de hand van de hoeveelheid te verwachten kwel. 
Aan de andere kant van de sloot is hetzelfde profiel te zien (talud, onderhoudspad, talud). 
 
Voor de bufferstrook is opgenomen dat deze altijd droog moet blijven. Hij wordt oorspronkelijk hoger aangelegd en ook bij oplevering (eind 2014) ligt de bufferstrook hoger als de weg Wetering. Uiteindelijk (na een aantal jaar) komt de bufferstrook ongeveer op het niveau van de weg Wetering te liggen. 
 
Voor het beheer van de bufferstrook is in het bestemmingsplan vastgelegd dat de begroeiing een max. hoogte van 15 cm mag hebben. Een dergelijke bepaling wordt ook opgenomen in de pachtcontracten die door Staatsbosbeheer voor de bufferstrook worden afgesloten. 
 
Voor de bufferstrook in polder Wetering Oost geldt de zelfde inrichting. Echter, het fietspad komt daar direct naast de buffersloot te liggen in het deel tussen de Ir. Luteijnweg en de (vml.) Roerdompweg. Tussen de (vml) Roerdompweg en de Kon. Julianaweg komt het fietspad aan de rand van het moerasgebied te liggen. Tussen het projectgebied in Wetering Oost en de Rietweg komt het fietspad aansluitend op de huidige weg
 
Vragen
Mochten er vragen zijn hierover, dan kunt u contact opnemen met Dienst Landelijk Gebied op 038-4271999 of info@noordwestoverijssel.nl.
 Paulien Bisschop, Omgevingsmanager DLG
Meer informatie over dit project op deze website, klik hier