menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Veel vragen én antwoorden bij inloopbijeenkomst
2012-04-26 23:00:00


Er kwamen veel boeren, bewoners en belanghebbenden naar de 'Inloopbijeenkomst Inrichtingsplan Scheerwolde' in de Wielewaal in Scheerwolde.
Op veel kaarten werd duidelijk gemaakt wat de plannen zijn, die door de Landinrichtingscommissie NW Overijssel zijn voorbereid voor dit gebied.

Naast het kaartmateriaal kon er op de vele vragen goed antwoord gegeven worden door de verschillende organisaties die de plannen hebben opgesteld. Het waterschap Reest en Wieden gaf tekst en uitleg over de het nieuwe waterverbeteringsplan voor de landbouw rondom Scheerwolde.
Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied waren er voor de vragen over de nieuwe inrichting voor de polders Wetering Oost en Wetering West.
Van de gemeente Steenwijkerland waren ook enkele ambtenaren aanwezig om vragen over de bestemmingsplan wijziging voor de beide polders te beantwoorden.
Naast de bovenstaande organisaties waren er ook leden van de Landinrichtingscommissie NW Overijssel aanwezig, die ingingen op algemene vragen van de in grote getale aanwezige belangstellenden.

Brief bestuur Plaatselijk Nut Wetering en omstreken

Naar aanleiding van de vele zorgen van de bewoners van Wetering tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging d.d. 12 maart 2012  - mbt muggenoverlast bij de geplande verandering in de polders Wetering Oost en - West - heeft het bestuur van de vereniging op 12 april 2012 een brief gestuurd aan de Landinrichtingscommissie NW Overijssel.
Hierin wordt door het bestuur nogmaals gewezen op het feit dat de toekomstige bufferstrook - tussen bebouwing en de toekomstige natuur - aangelegd moet worden om toekomstige muggenoverlast te voorkomen. In de nu voorliggende plannen is met name het toekomstig onderhoud van de bufferstrook echter nog steeds niet duidelijk omschreven. Het bestuur eist dan ook een GARANTIE dat er in de toekomst geen muggenoverlast zal komen.
Het beheer van de toekomstige bufferstrook zal uitgevoerd worden door Staatsbosbeheer en eventuele pachters. Maar een nauwkeurige beschrijving, hoe dit beheer zal plaats vinden is niet nauwkeurig omschreven.

Concept-Pachtovereenkomst bufferstrook

Naar aanleiding van de brief van het bestuur van de vereniging heeft Staatsbosbeheer - op aandringen van de Landinrichtingscommissie - een concept-pachtovereenkomst opgesteld, waarbij duidelijk de 'eisen' van het beheer van de bufferstrook zijn opgesteld. Eén van de voorwaardes voor de eventuele pachters is dat het beheer van de bufferstrook zodanig moet zijn dat het grasland kort gemaaid moet zijn en dat er regelmatig 'gerold' moet worden. Er mag wel kunstmest gebruikt worden en er mogen wel dieren gehouden worden op het grasland.
Tijdens de inloopbijeenkomst over het Inrichtingsplan Scheerwolde was deze concept-pachtovereenkomst van Staatsbosbeheer ook ter inzage voor belangstellenden. De pacht-overeenkomst zal naar aanleiding van de reacties tijdens de inloopbijeenkomst nog door Staatsbosbeheer op details worden aangepast. Diegene die belangstelling heeft om een deel van de bufferzone te pachten van Staatsbosbeheer worden verzocht contact met Staatsbosbeheer op te nemen.

Meer informatie over Landinrichting NW Overijssel op deze webste, klik hier