menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Inloopbijeenkomst Inrichtingsplan Scheerwolde
2012-04-25 23:00:00

 
Op 26 april 2012 wordt van 15.00 - 21.00 uur in het Streekcentrum Wielewaal in Scheerwolde een inloopbijeenkomst gehouden door de Landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel over het 'Ontwerp-Inrichtingsplan Scheerwolde'. Tijdens deze inloopbijeenkomst worden de onderliggende plannen van het 'Ontwerp-Inrichtingsplan Scheerwolde' op verzoek toegelicht en kunnen er vragen worden gesteld.

Voor belanghebbenden rond de inrichting van Wetering Oost en West is tijdens de inloopbijeenkomst iemand aanwezig die specifiek in kan gaan op vragen over de inrichting in de polders Wetering Oost en West. Gedetailleerde kaarten zijn tijdens de inloopbijeenkomst in te zien.

Ontwerp Inrichtingsplan Scheerwolde 
Het Ontwerp-Inrichtingsplan Scheerwolde bevat voorstellen voor de verbetering van:
-  de verkaveling voor de landbouw
-  het waterbeheer
- de inrichting van de natuurgebieden Wetering Oost en West
- Meenthebrug Noord
- Polder Giethoorn
- het gebied ten noordoosten van het Giethoornse Meer
en de aanleg van fietspaden.

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken dienen er diverse plannen tegegelijk te worden opgesteld.
Bij de voorbereiding van deze plannen treedt Gedeputeerde Staten van Overijssel op als coördinerend orgaan.

Inzage en zienswijze plannen

De plannen zijn ter inzage bij de Gemeente Steenwijkerland, Provincie Overijssel en Waterschap Reest en Wieden.
Daarnaast zijn de plannen digitaal te zien via: www.noordwestoverijssel.nl of klik hier
I
edereen kan van 12 april t/m 24 mei 2012 zienswijzen tegen de ontwerpplannen indienen.
Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Een zienswijze mag zich daarbij beperken tot één document of een gedeelte daarvan. 

Procedure
De voorbereidingscommissie Inrichting landelijk Gebied Noordwest Overijssel heeft als taak het Inrichtingsplan Scheerwolde voor te bereiden en deze ter vaststelling aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Overijssel (GS). Na vaststelling van het Inrichtingsplan wordt door GS een uitvoeringscommissie benoemd die wordt belast met de uitvoering van het Inrichtingsplan Scheerwolde.
Voor vragen over de plannen en de procedure kan men contact opnemen met Miriam Leferink (Dienst Landelijk Gebied), T 038-4271999; M 06-46141701 of m.j.g.leferink@dlg.nl

Openbare vergadering Adviescommissie Noordwest Overijssel
Op vrijdag 20 april 2012 vanaf 09.00 uur vergadert de Adviescommissie Noordwest Overijssel over bovenstaande plannen.
Voor de agenda van deze openbare vergadering en de bijbehorende vergaderstukken, klik hier

Meer informatie over dit onderwerp op deze website, klik hier