menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Ledenvergadering in teken van nieuwe plannen
2012-03-13 22:04:23


Tijdens de algemene ledenvergadering 2012 van de vereniging werden naast de huishoudelijke agendapunten twee inleidingen gegeven over de nieuw geplande ‘Faunavoorziening’ bij Muggenbeet en de herinrichting van de polders Wetering Oost en – West. 

Huishoudelijke agendapunten
De jaarverslagen 2011 van het bestuur en enkele commissies werden besproken en het financieel jaarverslag 2011 werd goedgekeurd. De bestuursleden Roelof Muis en Rein Berger waren herkiesbaar en met applaus herbenoemd voor drie jaar. 

Jubileumjaar 2013
Door de jubileumcommissie werd een toelichting gegeven op de plannen voor het jubileumjaar 2013.
Voor het boek ‘Leven en wonen 1913-2013; Honderd jaar Wetering, Nederland, Muggenbeet en omstreken’ zijn de voorbereiding al in een ver gevorderd stadium. Het actief zoeken naar informatie en beeldmateriaal voor het boek zal in september 2012 worden beĆ«indigd. Hierna zal alle informatie worden verwerkt tot een leesbaar boek. De planning is dat het boek rondom het jubileumfeest officieel zal worden uitgegeven.
Naast het boek zijn de beelden voor de zes historische panelen voorlopig uitgezocht. In oktober 2012 worden de beelden definitief vastgesteld, na het sluiten van het actief zoeken naar beeldmateriaal.
Het programma voor het jubileumfeest is globaal vastgesteld en voor de uitvoering van de diverse onderdelen worden er tijdens de jaarvergadering vrijwilligers gezocht die willen helpen bij de organisatie van het feest of onderdelen hiervan. Het jubileumfeest zal waarschijnlijk rondom pinkster 2013 worden gehouden.

Faunavoorziening N333 bij Muggenbeet
De heer Pieter Heinstra – projectleider Wegen en Kanalen provincie Overijssel – geeft een toelichting waarom er faunapassage(s) gemaakt moeten worden bij Muggenbeet en hoe deze er globaal uit komen te zien. In april 2012 zullen de plannen en de definitieve vormgeving van de faunapassages door de aannemer worden gepresenteerd en zal er worden toegelicht hoe de uitvoering gaat plaats vinden. Eind 2012 zal het definitieve ontwerp klaar zijn en de werkzaamheden zullen volgens verwachting in februari 2013 starten. De kosten zullen ongeveer 6 miljoen euro zijn.

Herinrichting polders Wetering Oost en –West
De heer Henk Haan – voorzitter Landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel – geeft een toelichting over de stand van zaken van de plannen rondom Wetering. Er zal door de commissie de maximale inspanning worden geleverd om eind 2013 de polders Wetering Oost – West en de verbetering van de landbouwgebieden rondom Scheerwolde op te leveren.
Door de aanwezige bewoners werden er vele kritische vragen gesteld over met name het beheer van de aan te leggen bufferstrook, die ook de anti-muggenstrook wordt genoemd. Deze strook grond van 150 meter evenwijdig aan de weg zal muggenoverlast moeten voorkomen. Essentieel hierbij is echter hoe deze strook wordt beheerd. Al deze vragen zullen echter door de toekomstige eigenaar Staatsbosbeheer moeten worden beantwoord.
Op 26 april 2012 zal er in Scheerwolde voorlichting worden gegeven over de plannen en zal de aanbestedingsprocedure met betrekking tot inspraak worden opgestart.

Meer informatie over de Faunavoorziening N333 bij Muggenbeet, klik hier
Meer informatie over de herinrichting Wetering Oost en – West, klik hier
Beeldimpressie van de algemene jaarvergadering 2012, klik hier