menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Laatste fase “Nieuw leven voor het moeras”
2011-07-12 18:51:22


Op 15 juni 2011 is de laatste fase van de uitvoering van het Life natuur-herstelproject “Nieuw leven voor het moeras” gestart in De Weerribben.
In dit project hebben de twee terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de handen ineen geslagen om het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van Noordwest Europa weer gedeeltelijk te herstellen.

Dit herstel is van levensbelang voor kwetsbare moerasvogels en insecten.
Voor de bezoekers van het Nationaal Park Weerribben-Wieden wordt hiermee het eeuwenoude cultuurlandschap aantrekkelijker.

In De Weerribben wordt tot eind oktober 2011 twintig hectare open water gemaakt. Deze 'petgaten' die hiervoor gegraven worden zullen door de jaren heen weer gaan verlanden. Ieder stadium van verlanding trekt eigen planten- en diersoorten aan. Uiteindelijk zal een aantal petgaten zich in gunstige omstandigheden ontwikkelen tot trilveen.
 

Innovatieve machines
Voor het maken van open water worden speciaal ontworpen machines gebruikt. Moeraskranen zoeken de oude ribbenstructuur in het cultuurlandschap op, om vervolgens de verdroogde, verzuurde en verruigde rietkraggen af te graven. Het hierbij vrijkomende organisch materiaal wordt vervolgens fijngemalen in een speciale machine (shredder).
Via een persleiding wordt het materiaal verpompt naar een depot aan de rand van het gebied.  Tijdens deze werkzaamheden kunt u als bezoeker hinder ondervinden in de vaarwegen. In het gebied wordt waar nodig een tijdelijke omleiding aangegeven, zodat u kunt blijven genieten van de prachtige natuur.


Bijzondere soorten
De Weerribben, het natuurgebied gelegen tussen Steenwijk, Ossenzijl en Blankenham, is een bolwerk van bijzondere laagveensoorten. Boegbeeld is de grote vuurvlinder, een soort die in Nederland alleen hier te vinden is.
Ook is het gebied belangrijk voor moerasvogels zoals de roerdomp, purperreiger en snor en niet te vergeten de otter.
Om het leefgebied van deze soorten te verbeteren en de soortendiversiteit te vergroten zijn Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in 2006 van start gegaan met het Life natuurherstelproject.

Het Life project “Nieuw leven voor het moeras” is mogelijk gemaakt door subsidies van de Europese Gemeenschap (LIFE-Nature), en door het Ministerie van EL&I (overlevingsplan Bos en Natuur). Ook de Provincie Overijssel draagt bij vanuit het fonds voor Gebiedsgericht Beleid. Staatsbosbeheer levert een eigen bijdrage van 5% van de totale kosten. Wilt u meer informatie over het Life natuur herstel project kijk ook eens op www.staatsbosbeheer.nl.


Voor een uitvergroting van bovenstaande kaart, klik hier