menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Druk bezochte vergadering 'Landinrichting'
2011-04-14 23:00:00


Op vrijdag 15 april 2011 vergaderde de Adviescommissie van de Landinrichting Noordwest Overijssel onder grote publieke belangstelling in de Ploats in Blokzijl.
Er waren drie agendapunten die veel toehoorders trokken, zoals de consequenties voor de voortgang van de gebiedsprocessen vanwege de nieuwe regeringsstandpunten, een standpunt inzake grondgebruikers en Natuurmonumenten in de Barsbekerbinnenpolder en een alternatief inrichtingsplan voor Wetering Oost.

Voortgang gebiedsprocessen
Door de nieuwe regeringstandpunten heeft de Provincie Overijssel aangegeven dat de werkzaamheden van een aantal onderdelen in Noordwest Overijssel tot nader orde moeten worden stil gelegd. Dit heeft als consequentie dat veel gebiedsprocessen - waarvoor is gekozen om ze op te schorten - 1 tot 1,5 jaar vertraging krijgen als ze later toch weer opgestart gaan worden.
Voor de gebiedsprocessen rondom Wetering is het volgende door de Provincie Overijssel besloten:
- Roomsloot-Veldhuisweg, Zuidelijk deel 't Spiek: 20 ha EHS (Ecologische Hoofd Structuur)
-> 
opgeschort, tot nader orde geen werkzaamheden
- Roomsloot-Veldhuisweg, Noordelijk deel: EHS ->
geen werkzaamheden voorzien in 2011

- Inrichtingsplan Scheerwolde, Inrichtingsplan WILG -> opstellen inrichtingsplan en MER
- Verkaveling Scheerwolde, 4450 ha landbouwstructuurverbetering, fietspaden en recreatieve informatiepunten
->
opstelling verkavelingsmodule
- Waterverbeteringsplan Scheerwolde, 4279 ha waternood -> opgeschort, tot nader orde geen werkzaamheden, wel is de insteek om waterverbeteringsplan en inrichtingsplan Scheerwolde tegelijk in procedure te nemen.


- Wetering Oost, 157 ha EHS, 1.550.000 m3 waterberging, 1,6 km fiets- en wandelpad 
-> contractvoorbereiding en aanbesteding
- Wetering West, 149 ha EHS, 900.000 m3 waterberging, 1,2 km fietspad
-> contractvoorbereiding en aanbesteding

- De 'ecologische verbinding' tussen Weerribben en Wieden bij Muggenbeet in de Provinciale weg N333 ->
gronden vrijmaken


Alternatief inrichtingsplan Wetering Oost
Een agrarische ondernemer heeft een verzoek ingediend om de inrichtingsplannen voor Wetering Oost in heroverweging te nemen.
Zijn voorstel is om om het waterpeil in het geplande moeras niet enkele centimeters boven de grond op te zetten, maar de gronden niet onder water te zetten. Hierdoor zou er natuurlijk grasland ontstaan, wat beheerd zou kunnen worden door jongvee. Dit zou een veel goedkopere inriching opleveren en het beheer van de gronden zou niet afhankelijk zijn van subsidies van de overheid.
Tijdens de vergadering van de Adviescommissie werden allerlei standpunten m.b.t. dit punt besproken en de conclusie van de commissie was dat als 2013 de werkelijke einddatum wordt van de realisering van de inrichting van Wetering Oost, dit nieuwe voorstel moeilijk te realiseren is. Hiernaast zijn de reeds gemaakte afspraken zwaarwegend. Als blijkt dat de inrichting van Wetering Oost uitgesteld wordt naar 2014 of later, dan zou het wel of niet van de meerwaarde van het verzoek opnieuw besproken of onderzocht kunnen worden.

Inspraak procedure Wetering Oost en - West
Op dit moment is het uitgangspunt dat de huidige procedure rondom de MER (Milieu Effect Rapportage) van Wetering Oost en -West loopt op basis van de afgesproken inrichting. De verwachting is dat in mei 2011 de inspraak voor de MER van zowel Wetering Oost als Wetering West gaat starten.

De direct betrokkenen en bewoners zullen door DLG (Dienst Landelijk Gebied) over de inspraak-procedures geinformeerd worden.
Hiervoor zal DLG ook contact opnemen met Plaatselijk Nut Wetering e.o.

De volgende 'openbare' vergaderingen van de Adviescommissie Noordwest Overijssel zijn gepland op:
24 juni 2011, 16 september 2011 en 18 november 2011.

Meer informatie op deze website over Landinrichtingproject Noordwest Overijssel, klik hier