menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Natuurinrichtingsplannen weer aangepast
2011-03-02 23:00:00


Door de Adviescommissie van het Landinrichtingsproject Noordwest Overijssel  zijn voor Wetering Oost en - West (weer) aangepaste natuurinrichtingsplannen opgesteld. Dit naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel om in de polders geen cultuurriet, maar dynamisch moeras aan te leggen. Men heeft hiervoor gekozen vanwege de hoge aanlegkosten van cultuurriet en de niet gedekte kosten, die het beheer van nieuw rietland met zich meebrengen.

Daarnaast is op aangeven van het Waterschap Reest en Wieden een kostenreductie gerealiseerd door voor de opbouw van de kades niet meer vast te houden aan boezemdijken. Dat betekent dat er geen kleidek meer toegepast hoeft te worden en er minder zand aangevoerd hoeft te worden. Er wordt nu uitgegaan dat de afdekking van de dijken met gebiedseigen materiaal gebeurd.
Tevens is de aanvoer van grond van buiten het gebied ten behoeve van de anti-muggenstrook vervallen. Zodoende wordt niet getornd aan de functionaliteit van deze maatregel, maar wordt wel een kostenreductie gerealiseerd.

Definitief besluit voortgang gebiedsprocessen 2011
De Adviescommissie wil nu overgaan tot realisering van de bovenstaande natuurinrichtingsplannen, zij diende echter het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel af te wachten , in verband met het besluit van hen over de voortgang van de lopende integrale gebiedsprocessen in 2011 (zoals Landinrichtingsproject Noordwest Overijssel).
Op 3 maart 2011 heeft Gedeputeerde Staten van Overijssel een besluit genomen over de voortgang van het gebiedsprocessen. Een toelichting op dit besluit is binnenkort te lezen in een extra editie van de (digitale) Nieuwsbrief Landelijk Gebied. Gedeputeerde Staten van Overijssel zullen eerst de betrokken gebiedscommissies over het besluit informeren.
Vooralsnog lijkt het er op dat de procedures m.b.t. de laatste voorgestelde natuurinrichtingsplannen van Wetering oost en – West voortgezet kunnen worden, met als doel dat deze plannen in 2013 zijn gerealiseerd.

Meer informatie op deze website over Landinrichtingproject Noordwest Overijssel, klik hier