menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Natura 2000 - Herinrichting bestaande natuur

© Foto: E. Zwanenburg
In de gemeente Steenwijkerland liggen drie gebieden die aangewezen zijn in het kader van Natura 2000.
Het gaat om De Wieden, De Weerribben en Zwarte Meer.

Voor De Wieden en Weerribben wordt een gezamenlijk beheerplan opgesteld.
Voor het opstellen van het beheerplan Wieden-Weerribben is de provincie Overijssel verantwoordelijk en
zij heeft dan ook de projectleiding.

De definitieve vaststelling van dit beheerplan is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.
Aan dit besluit is de formele inspraakprocedure van de Algemene wet bestuursrecht gekoppeld.
Zodra het concept beheerplan Wieden-Weerribben klaar is, zal het plan ter inzage worden gelegd. 

Meer informatie zie website provincie Overijssel

Ontwikkelingen in de loop van de tijd van 2008 t/m 2020
20-10-2008: Informatiebijeenkomst over Natura 2000:
De werkgroep Natura 2000 heeft wethouder Boxum uitgenodigd om een inleiding over Natura 2000 te geven aan de vereniging.
Meer informatie, klik hier

09-02-2009: Mededeling tijdens de algemene ledenvergadering
De werkgroep Natura 2000 geeft door dat men niet eerder dan dat in het najaar 2009 het beheerplan zover klaar is dat het ter inzage en ter inspraak komt. Dit komt door de landelijke problematiek rondom het ammoniak-beleid.

05-11-2014: Herinrichting streek gaat door...
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is begin 2009 van start gegaan als onderdeel van Natura 2000, met het doel om de vastgelopen vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 weer vlot te trekken. In de natuurgebieden De Weerribben en De Wieden is in dit kader (PAS) sinds kort duidelijk welke (deel)gebieden in onze streek heringericht moeten gaan worden.
Meer informatie, klik hier

16-03-2015: Herinrichting Noordmanen
Boswachter Egbert Beens geeft een toelichting wat de schets van de inrichting van Noordmanen zou kunnen zijn.
Meer informatie, klik hier

28-09-2017: Informatiebijeenkomsten Natura 2000 van start
Voor de deelgebieden Muggenbeet, Noordmanen en het gebied rondom Kooi van Pen worden de eigenaren en gebruikers geïnformeerd.
Meer informatie, klik hier

06-12-2017: Meedenksessies gestart Natura 2000
Bij deze bijeenkomsten kunnen eigenaren, pachters en gebruikers 'mee denken' over hoe de natuurdoelen gerealiseerd zouden kunnen worden.
Meer informatie, klik
hier

01-07-2018: Pilot bij nieuwe petgaten Wetering
Ten noorden van polder Wetering-West wil men een nieuw idee testen voor het graven van de petgaten en het afvoeren en opslaan van het materiaal.
Meer informatie, klik hier

26-09-2018: Graven petgaten bij Wetering voorlopig uitgesteld

Met betrekking tot het afvoeren van het uitgegraven materiaal zijn nog teveel onzekerheden. Er moet eerst meer onderzoek komen.
Meer informatie, klik hier
16-10-2018: Inloopbijeenkomsten Natura 2000 - Voorontwerp PIP en Plan MER

Er zijn vier inloopbijeenkomsten georganiseerd in vier deelgebieden en op 07-11-2018 is er een inloopspreekuur in Kalenberg georganiseerd.
Meer informatie, klik hier

05-02-2019: Inloop-informatiebijeenkomst - Hoe verder in Noordmanen
Het schetsontwerp van Noordmanen wordt door de provincie Overijssel toegelicht.
Meer informatie, klik hier

03-03-2020: Informatieavond 23-03 concept-inrichtingsplan rondom Kooi van Pen 
U
itnodiging voor toelichting concept-inrichtingsplan en de geplande natuurherstelwerkzaamheden in het gebied rondom de eendenkooi de Kooi van Pen.
Meer informatie, klik hier

28-08-2020: Bijpraten over plannen rondom Kooi van Pen en Noordmanen
Uitnodiging aan de directe 'buren' en omwonenden van de Kooi van Pen en het gebied Noordmanen (tussen Muggenbeet en Nederland) om door Staatsbosbeheer en haar partners te worden bijgepraat over de plannen.
Meer informatie, klik hier

16-12-2020: Staatsbosbeheer - Wat gaan we doen?
Staatsbosbeheer heeft een video gemaakt over: 'Wat gaan we doen?' met betrekking tot de extra werkzaamheden die nodig zijn in Wetering om de biodiversiteit in De Weerribben te versterken.
Meer informatie, klik hier