menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Landmetingen door Grontmij
2010-02-05 20:54:04


De Grontmij heeft begin februari 2010 landmetingen verricht langs Wetering West.
Tijdens het landmeten worden met speciale meetapparatuur de hoogtes van drempels van woningen, de hoogtes van laag liggende erven/tuinen en de doorsneden en waterpeilen van bestaande sloten opgemeten.

Al deze gegevens zijn nodig om de bestaande situatie (de '0'-situatie) in beeld te brengen. De metingen worden gebruikt bij het bepalen van de noodzakelijke maatregelen voor de plannen die in het kader van Strategisch Groenproject Noordwest Overijssel zijn gepland. Het ligt in de planning om in de gebieden Wetering West en Wetering Oost naast natuur ook een vrijliggend fietspad en waterberging te realiseren.

Alle maatregelen tezamen moeten er wel toe leiden dat in Wetering West en Wetering Oost de gewenste doelen gerealiseerd worden, met als voorwaarde dat de omgeving er geen negatieve effecten van mag ondervinden. De landmetingen worden daarom gebruikt bij het bepalen van de noodzakelijke maatregelen om woningen, erfen/tuinen - tegen een hoger waterpeil in de nieuwe natuur - te beschermen.

Voor Wetering Oost is de bestaande situatie (de '0'-situatie) in het verleden reeds in beeld gebracht.
Begin februari 2010 is dit dus gedaan langs Wetering West.