menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Tracé nieuw aan te leggen fietspad


In het kader van de Landinrichting Noordwest Overijssel is een vrijliggend fietspad gepland langs Wetering Oost en Wetering West.
Het tracé van het fietspad loopt globaal van de Vlodderbrug via Wetering Oost en - West naar Giethoornse meer of Oeverweg, waar het fietspad aansluit op bestaande fietspad langs de Thijssengracht.
Het fietspad zal worden gerealiseerd samen met de nieuw aan te leggen natuur in de polders Wetering Oost en Wetering West.

Op de onderstaande kaart geeft de donker blauwe lijn globaal het tracé aan van het nieuw aan te leggen fietspad - zoals dit op de kaart staat ingetekend in het Raamplan Strategisch Groen Project Noordwest Overijssel (2004) -  en in het voorjaar 2010 definitief wordt vastgesteld door de Landinrichtingscommissie.