menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Definitieve inrichting polders nog niet vastgesteld
2009-09-23 10:27:53

Foto: E.Zwanenburg
Bij de informatieavond over de inrichting van de polders Wetering Oost en Wetering West bleek dat er nog geen besluit was genomen door de Adviescommissie van de Landinrichting Noordwest Overijssel.

Wetering Oost
Voor deze polder lagen twee inrichtingsplannen klaar.
Een inrichting gebaseerd op het Watergoed van kunstenaar herman de vries en een natuurontwikkelingplan.
Watergoed
Zowel de provincie Overijssel als de gemeente Steenwijkerland had al besloten dat zij het Watergoed niet in de polder Wetering Oost willen. De adviescommissie heeft deze besluiten overgenomen en er is besloten dat het Watergoed niet in polder Wetering Oost of polder Wetering West zal worden gerealiseerd. De mogelijkheid dat het Watergoed ergens anders in de gemeente Steenwijkerland kan worden gerealiseerd staat wel open. Men zal bekijken wat er bijvoorbeeld in de Giethoornse polder mogelijk is.
Natuurontwikkelingplan
De inrichting zoals is beschreven in het rapport van de Grontmij werd op een paar hoofdlijnen vastgesteld.
- de Stroinkweg blijft open
- de bufferstrook langs de bebouwing blijft 150 meter breed vanaf de weg
- de geplande rietcultuur blijft zoals is beschreven
De adviescommissie was het echter niet eens met de voorgestelde waterberging en de inrichting van de natuur (zoals petgaten en ribben aanleggen).

Wetering West
De adviescommissie vindt dat de voorgestelde inrichting niet voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het Raamplan (oorspronkelijke opdracht aan de Landinrichtingscommissie).
Door de extra opdracht vanuit het rijk om aan de landelijke eis van waterberging te komen, kan de inrichting zoals in het verleden is vastgesteld niet worden gerealiseerd. Het voorstel is nu om een stuk bestaande natuur (groot deel van Noordmanen) bij de inrichting van Wetering West te betrekken.
Hiervoor zullen eerst gesprekken met de pachters van Staatsbosbeheer van diverse percelen in Noordmanen moeten worden gevoerd en er zal een nieuwe inrichting moeten worden gemaakt.
De adviescommissie zal ieder geval wel de bufferstrook van 150 meter in deze polder handhaven.

Waterberging en natuur
In de Adviescommissie is voorgesteld om de beide polders tegelijk te bekijken met betrekking tot de inrichting voor waterberging en natuur. Er is voorgesteld om te kijken of in polder Wetering Oost voor een groot deel ingericht kan worden voor waterberging en dat in Wetering West de nadruk zal kunnen gaan liggen op het maken van hoogwaardige natuur. Op die manier zou er een oplossing kunnen komen voor de waterberging en de ecologische verbinding tussen het natuurgebied in De Wieden naar De Weerribben. Deze verbinding zal dan zo optimaal mogelijk ingericht kunnen worden voor natuur.

Kaarten
Tijdens de informatieavond zijn diverse inrichtingskaarten getoond om een idee te geven waar aan gedacht wordt.
Wetering Oost:
Kaart: Inrichting Natuurontwikkelingvariant zoals 18 september is besproken. Groot formaat, klik hier
Wetering West:
Kaart: Inrichting, zoals 18 september is besproken, Groot formaat, klik hier
Kaart: Inrichting, als bestaande natuur bij de inrichting wordt meegenomen. Groot formaat, klik hier

Vervolgproces

Dienst Landelijk Gebied zal bij de nieuwe inrichtingsplannen eerst nog met de riettelers overleggen welke 'wensen' van hen meegenomen kunnen worden. Het schema van het 'vervolgproces' geeft verder aan dat de bevolking middels een Nieuwsbrief wordt geïnformeerd bij de vaststelling van de inrichting en dat er bij de vergunning-fase de mogelijkheid komt voor het maken van bezwaren.
In de periode van het 'Aanbesteden' van de plannen zal er weer een voorlichtingsbijeenkomst komen om duidelijkheid te geven aan de bevolking hoe de inrichting werkelijk wordt en hoe dit zal gaan gebeuren.
Voor het schema Vervolgproces, klik hier

Verslag DLG van bijeenkomst 22-09-09

13-10-2009: Het verslag van DLG over deze bijeenkomst is ontvangen.
Voor inzage in het verslag van DLG, klik hier

 Foto: E.Zwanenburg