menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Lidmaatschap/Contributie


Bewoners die woonachtig zijn in Wetering, Nederland, Muggenbeet, Oeverweg en Steenwijkerdiep Zuid (nummer 12 t/m 15a) kunnen lid worden van de vereniging, als zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en het doel van de vereniging onderschrijven.

Per adres wordt slechts één persoon als lid ingeschreven.

Voor meer informatie over het lidmaatschap zie statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.

Contributie leden
De contributie per lid is met ingang van 1 januari 2010 € 10,00 per huishouden, voor meer informatie klik hier.

In de eerste drie maanden van het kalenderjaar zal de contributie worden geïnd. Hiernaast is het mogelijk om tijdens de algemene ledenvergadering de contributie te betalen of later in het jaar over te maken op de bankrekening van de vereniging.

Donateurs
Voor (oud)bewoners en belangstellenden die niet woonachtig zijn in het bovenstaande werkgebied van de vereniging is het mogelijk om donateur te worden. De contributie voor donatuers is eveneens € 10,= per huishouden. Zij kunnen de ledenvergaderingen bijwonen, maar hebben echter dan geen stemrecht.

Overschrijving per bank
Wanneer u geld overmaakt per bank, dan graag voor het einde van het jaar overmaken op:
rekening nummer: NL92RABO0301846200 t.n.v. Plaatselijk Nut Wetering eo,
onder vermelding van: Contributie ..jaartal..